JAI KABIR LOGO

JAI KABIR LOGO
A Logo of Megh Bhagat samaj

Prof.Raj Kumar Bhagat

Prof.Raj Kumar Bhagat
National President,Bhagat Mahasabha.

Bodh Raj Bhagat,Jammu

Bodh Raj Bhagat,Jammu
National Vice President,Bhagat Mahasabha.

Bharat Bhushan Bhagat..Chandigarh

Bharat Bhushan Bhagat..Chandigarh
National General Secretary,Bhagat Mahasabha.

Mohinder Paul Bhagat,Delhi

Mohinder Paul Bhagat,Delhi
National Chief Adviser,Bhagat Mahasabha.